Cùng con vững bước vào đời

Thấy được khả năng và hiểu đúng bản thân tạo cơ sở vững vàng trong định hướng chọn nghề.