Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận thành viên từ Trung tâm nghiên cứu Sinh trắc học vân tay Châu Á - ADRC

certificate_of_member_copy

Giấy ủy quyền kinh doanh dịch vụ Sinh trắc học Vân tay tại Việt Nam

thumbrule_certificate_(1)

Giấy chứng nhận hoàn tất khóa học Sinh trắc học Vân tay từ Thumbrule Ấn Độ

thumbrule_certificate_Bach_viet_copy